Chung Lup lang_enlang_tclang_sc
m_homem_aboutm_productsm_newsm_contact
包装物料 | 包装机器 | 新兴技术产品 | 新闻纸 / 其他
❓ 我的查询纪录 (0)


产品目录 (包装机器)


型号SIAT SK2
品牌SIAT
类型封箱机
半自动
人手预调封箱尺寸
输送带顶、底
输送带速度20 M/min
封箱尺寸L : 150 - ∞ mm
W: 140 - 500 mm
H: 100 - 500 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others        
查询购买SIAT SK2

型号SIAT S26
品牌SIAT
类型封箱机
半自动
人手预调封箱尺寸
输送带顶、底
输送带速度20 M/min
封箱尺寸L : 150 - ∞ mm
W: 170 - 650 mm
H: 100 - 950 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others    
查询购买SIAT S26

型号SIAT SR4
品牌SIAT
类型封箱机
半自动
自动侦测箱尺寸
输送带顶、底
输送带速度20 M/min
封箱尺寸L : 150 - ∞ mm
W: 140 - 500 mm
H: 100 - 500 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others        
查询购买SIAT SR4

型号SIAT XL46
品牌SIAT
类型封箱机
半自动
自动侦测箱尺寸
输送带两侧
输送带速度20 M/min
封箱尺寸L : 150 - ∞ mm
W: 170 - 650 mm
H: 100 - 650 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others    
查询购买SIAT XL46

型号SIAT SM11N
品牌SIAT
类型封箱机
自动盖顶
人手预调封箱尺寸
输送带两侧底
输送带速度25 M/min
封箱尺寸L : 200 - 600 mm
W: 150 - 500 mm
H: 100 - 600 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others        
查询购买SIAT SM11N

型号SIAT SM44HD
品牌SIAT
类型封箱机
自动盖顶及底
自动侦测箱尺寸
输送带两侧
输送带速度30 M/min
封箱尺寸L : 200 - 500 mm
W: 150 - 500 mm
H: 140 - 600 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others        
查询购买SIAT SM44HD

型号FK-001
品牌FK
类型封箱机
半自动
人手预调封箱尺寸
输送带两侧底
输送带速度20 M/min
封箱尺寸L : 150 - ∞ mm
W: 135 - 500 mm
H: 110 - 500 mm
封箱胶纸阔度50 / 75mm
Others    
查询购买FK-001 半自动封箱机

类型封箱机配件
品牌SIAT
查询购买Siat 配件型号: RN1-75-650
连接片 (型号#SK2, SK20 & S26/S 适用)
无动力输送带 (型号# S26/S)