Chung Lup lang_enlang_tclang_sc
m_homem_aboutm_productsm_newsm_contact
包装物料 | 包装机器 | 新兴技术产品 | 新闻纸 / 其他
❓ 我的查询纪录 (0)


产品目录 (包装机器)


型号FK YL-203
品牌FK
类別桌面自动紥钞机
特性- 特別为紥钞设计
- 不塞带
- 佔面积小 (405(W) X 325(D) mm))
捆带阔度6 - 8 - 10mm
Others        
查询购买YL-203 迷你打带机 (6MM)

型号FK M-1
品牌FK
类別 迷你自动綑包机
特性- 广泛被银行,邮局,印刷厂使用
- 耐用可靠
捆带阔度6 - 9mm
Others    
查询购买M-1 迷你打带机